Polityka prywatności

(Klauzula informacyjna)

Dotyczy przetwarzania danych na stronie internetowej: drchomicz.com

Niniejsza Polityka prywatności reguluje wszystkie kwestie wymagane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) związane z zasadami przetwarzania danych osobowych. Wskazujemy, które dane gromadzimy, w jakich celach to robimy, na jakiej podstawie prawnej, jak długo je przechowujemy. Informujemy również, jakie prawa przysługują osobom, których dane przetwarzamy.

Administrator Danych Osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest: Agnieszka Chomicz Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska, NIP: 5423017312
Możesz się skontaktować się z Administratorem:
• za pośrednictwem adresu e-mail: info@drchomicz.com
• za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej: drchomicz.com

Cele i zakres przetwarzania Twoich danych osobowych
Jako administrator danych osobowych przetwarzamy dane w celach:
• udostępnienia strony internetowej oraz dalszej poprawy i rozwoju tej witryny,
• identyfikacji, zapobiegania i badania ataków na naszą stronę internetową,
• udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane przez formularz kontaktowy,
• świadczenia usług medycznych, w tym usług teleporad medycznych,
• związanych z ewentualnym dochodzeniem roszczeń,
• wypełnienia obowiązku prawnego.

Jakie dane przetwarzamy
Podczas wizyty na naszej stronie, możemy zbierać następujące dane:
• datę i czas uzyskania dostępu do strony, adres protokołu internetowego (adres IP), nazwa i wersja przeglądarki internetowej, wybrane ustawienia językowe, system operacyjny, dostawca usług internetowych, z jakiej strony zostałeś przekierowany na naszą witrynę,
• dane, które zostały podane w formularzu kontaktowym,
• w przypadku skorzystania przez Państwa z usług medycznych –będziemy przetwarzać Państwa dane dotyczące Państwa zdrowia.

Twoje prawa
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
• prawo wycofania zgody,
• prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
• prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
• prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
• prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych,
• prawo wniesienia skargi do organu państwowego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Postawy prawne przetwarzania danych
• udzielona przez Państwa zgoda na kontakt telefoniczny lub mailowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a. RODO),
• udzielona przez Państwa zgoda na otrzymywanie elektronicznego i bezpłatnego newslettera (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a. RODO)
W przypadku subskrypcji Newslettera na stronie internetowej drchomicz.com prosimy Państwa wyłącznie o wskazanie adresu email, na który będziemy wysyłać Newsletter. Podanie przez Państwa danych mailowych jest zawsze dobrowolne. Każdy subskrybent Newslettera ma prawo w dowolnym momencie zmienić lub usunąć swój adres e-mail z naszej bazy mailingowej.
• konieczność wykonania umowy lub działania przed zawarciem umowy na świadczenie usług medycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b. RODO);
• przyjmowanie zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego i udzielania odpowiedzi na wiadomości (podstawa prawna: art.6 ust. 1 lit. a i f RODO);
• uzasadniony interes, w szczególności polegający na prowadzeniu działań analitycznych w celu poprawy jakości usług, umożliwieniu dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz na możliwości zapytania o zgodę niezbędną do przedstawienia naszej oferty usług medycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).
Postawy prawne przetwarzania danych w przypadku świadczenia usług medycznych:
• opieki medycznej, umawiania wizyt i konsultacji lekarskich, informowanie o planowanych konsultacjach lekarskich, wynikach medycznych lub innych sprawach związanych z udzielanymi lub planowanymi świadczeniami zdrowotnymi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f w związku z art. 9 ust. 2 lit. h RODO). Podanie danych osobowych w przypadku, o których mowa w niniejszym punkcie jest dobrowolne, jednakże, niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji świadczeń zdrowotnych;
• weryfikacja tożsamości przed przystąpieniem do świadczenia usługi medycznej oraz prowadzenia, udostępniania i przechowywania dokumentacji medycznej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 9 ust. 2 h RODO i art. 24 ust. 1 i n. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Obowiązek podania przez Państwa danych wynika ze wskazanych przepisów prawa. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji świadczeń zdrowotnych;
• dokonywania rozliczeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i dochodzeniem roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f w związku z art. 9 ust. 2 lit. h RODO).

Kto może mieć dostęp do Państwa danych?
Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym, w zakresie niezbędnym do realizacji powyżej wskazanych celów ich przetwarzania. Są to podmioty współpracujące z Agnieszka Chomicz Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska, tj. kancelarie prawne, podatkowe, podmioty świadczące usługi windykacyjne, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, inne podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz na podstawie odrębnie zawartych umów powierzenia (np. hostingodawca, podmioty zapewniające obsługę IT, obsługę księgową).
Państwa dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do dostępu do nich zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego (np. policja).
Dodatkowo, jeżeli wyrazisz na to zgodę lub tego będziesz żądać, Administrator może udostępniać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, upoważnionym przez Ciebie.
Odbiorcy danych mogą mieć swoją siedzibę w państwie znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w tym jednak przypadku zadbamy o zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń tak, by zapewnić ochronę osobie, której dane dotyczą. Transfer danych do państw poza EOG może mieć związek np.
• z działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook),
• z wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, Hotjar, SALESmanago.

Przekazywanie danych do krajów trzecich
Państwa dane osobowe dotyczące zdrowia nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Dane osobowe znajdujące się w Państwa profilu danego serwisu społecznościowego zgodnie z ustawieniami prywatności, mogą być przekazywane do krajów trzecich (m.in. USA) w związku z działaniami podejmowanymi przez nas na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+) i wyłącznie w zakresie danych osobowych, powierzonych przez Państwa tym serwisom. Państwa dane osobowe takie jak adresy IP, mogą być przekazywane do krajów trzecich z wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników (np. usługi analitycznej Google Analytics świadczonej przez firmę Google Inc.). Adresy IP są anonimizowane, tak aby nie było możliwe ich przyporządkowanie. Informacje wygenerowane w plikach cookie są wysyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W żadnym wypadku Państwa adres IP nie jest powiązywany z innymi danymi Google. Informacje te są również przekazywane osobom trzecim, o ile jest to wymagane prawem lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie.

Informacje dotyczące profilowania
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

Pragniemy zapewnić, iż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie odnośnie poprawy bezpieczeństwa danych osobowych. Prosimy o kierowanie ich na dane kontaktowe administratora danych. Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i korekt niniejszej polityki prywatności. Aktualne wersje polityki każdorazowo będą umieszczane pod adresem: drchomicz.com

Agnieszka Chomicz Androlog Urolog

Lekarz dla Ciebie!

Nawigacja

Kontakt i rejestracja

Agnieszka Chomicz – ZnanyLekarz.pl

© 2023 drchomicz.com | Wszelkie prawa zastrzeżone