REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

AGNIESZKA CHOMICZ INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określa zakres oraz warunki umawiania i rezerwacji terminu wizyt za pośrednictwem strony internetowej: drchomicz.com

§2 DEFINICJE

1. Cennik – cennik Usług, udostępniany Pacjentowi na Stronie internetowej: www.drchomicz.com/kontakt
2. Pacjent – osoba korzystająca z Konsultacji on-line, Konsultacji stacjonarnej. Tożsamość Pacjenta ustalana jest na podstawie unikalnego identyfikatora, w szczególności numeru PESEL
3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, udostępniony nieodpłatnie na stronie drchomicz.com w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, tak aby umożliwić swobodne zapoznawanie się z postanowieniami Regulaminu przed ich akceptacją
4. Strona internetowa – strona Usługodawcy, służąca do umawiania i rezerwacji terminu wizyt, dostępna pod adresem: drchomicz.com
5. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę, polegająca na udostępnieniu Pacjentowi możliwości umawiania i rezerwacji terminu wizyty drogą elektroniczną
6. Usługodawca – lekarz Agnieszka Chomicz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Agnieszka Chomicz Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska, NIP: 5423017312, adres e-mail do kontaktu: info@drchomicz.com, 
7. Konsultacje – Konsultacje on-line i Konsultacje stacjonarne oraz Konsultacje dietetyczne
8. Dokumentacja medyczna – dokumentacja medyczna, o której mowa w przepisach Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, a także określona w przepisach odrębnych

§3 ZASADY WYKONYWANIA KONSULTACJI ON-LINE

1. Aby zamówić Konsultacje on-line należy zapoznać się z treścią zawartą na podstronie drchomicz.com/uslugi/ i wypełnić formularz kontaktowy w zakładce drchomicz.com/kontakt/ oraz zaakceptować niniejszy Regulamin. Alternatywnie wizytę można umówić za pośrednictwem strony www.medfile.pl
2. Po przesłaniu przez Pacjenta zapytania w formularzu kontaktowym, w odpowiedzi Pacjent otrzyma ofertę przeprowadzenia Konsultacji on-line.
3. Po zaakceptowaniu oferty w formie elektronicznej (za pośrednictwem e-maila) i po wypełnieniu kwestionariusza zdrowotnego, o którym jest mowa w ust. 4 poniżej, zostanie uzgodniony z Pacjentem termin Konsultacji on-line.
4. Przed Konsultacją on-line Pacjent zobowiązany jest do:
4.1. wypełnienia i odesłania kwestionariusza zdrowotnego, który otrzyma drogą mailową lub przez portal Medfile. Kwestionariusz zdrowotny musi być wypełniony przez Pacjenta bardzo precyzyjnie i zgodnie z jego najlepszą wiedzę w szczególności w zakresie stosowanych leków, środków, suplementów- nazwy, dawkowania. Pacjent jest odpowiedzialny za poprawność przedstawionych danych o swoim stanie zdrowia. Za szkody wynikające z podania przez Pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego nieprawdziwych lub nierzetelnych danych w kwestionariuszu lub w trakcie konsultacji on-line, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności
4.2. wykonania badań medycznych, o ilę ich listę Pacjent otrzyma drogą mailową lub przez portal Medfile. Każdy wynik badania otrzymany z laboratorium należy wygenerować w formacie .pdf lub w formacie .JPG i załączyć do wiadomości e-mail. Każdy wynik badania powinien być czytelny oraz powinien zawierać czytelne dane osobowe Pacjenta. Istotne jest, aby na skanie wyników widoczna była data wykonania badań oraz imię i nazwisko Pacjenta.
UWAGA: Przeprowadzenie zleconych badań przed Konsultacją jest niezbędne do oceny stanu zdrowia Pacjenta, postawienia prawidłowej diagnozy i podjęcia stosownego leczenia;
4.3. wniesienia w ciągu 24 godzin od zapisu opłaty rezerwacyjnej równej pełnej cenie zarezerwowanej usługi medycznej przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy lub poprzez płatności online
4.4. w przypadku korzystania z płatności online za pośrednictwem systemu PayU po uzupełnieniu formularza rejestracyjnego, na adres e-mail podany przez Pacjenta w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłany link prowadzący do strony umożliwiającej uiszczenie przedpłaty.
4.5. przedpłatę uważa się za dokonaną dopiero po jej zaksięgowaniu na rachunku bankowym Usługodawcy lub potwierdzeniu wpłaty przez serwis PayU.
4.6. w razie braku uiszczenia przedpłaty w ciągu 24 h od momentu rezerwacji lub niezwłocznie w przypadku rezerwacji terminu w czasie krótszym niż 24 h do wybranego terminu wizyty, termin uznaje się za niezarezerwowany i dostępny dla pozostałych potencjalnych pacjentów
5. Pierwsza Konsultacja on-line trwa około 20 minut i odbywa się w formie rozmowy telefonicznej lub za pośrednictwem innej uzgodnionej platformy elektronicznej.
6. Wyniki badań zleconych przed Konsultacją on-line, Pacjent musi załączyć elektronicznie zgodnie z instrukcją najpóźniej na 4 dni przed planowaną datą Konsultacją on-line. W przypadku nieprzedstawienia wyników badań jak również nie przesłania potwierdzenia wykonania przelewu bankowego w wymaganym terminie, Usługodawca zastrzega prawo do odmowy przeprowadzenia Konsultacji on-line.
7. W przypadku wątpliwości po konsultacji on-line, Pacjentowi przysługuje możliwość zadania bezpłatnego pytania w formie widomości e-mail lub przez formularz kontaktowy na stronie www.drchomicz.com w ciągu 2 dni roboczych po zrealizowanej Konsultacji on-line.

§ 4 ZASADY WYKONYWANIA KONSULTACJI STACJONARNEJ

1. Aby zapisać się na Konsultacje stacjonarne należy zapoznać się z treścią zawartą na podstronie drchomicz.com/uslugi/ i wypełnić formularz kontaktowy w zakładce drchomicz.com/kontakt/ oraz zaakceptować niniejszy Regulamin. Alternatywnie wizytę można umówić za pośrednictwem strony Medfile
2. Po przesłaniu zapytania w formularzu kontaktowym, w odpowiedzi Pacjent otrzyma na wskazany adres mailowy ofertę przeprowadzenia Konsultacji stacjonarnej wraz z adresem placówki medycznej.
3. Po zaakceptowaniu oferty w formie elektronicznej i wypełnieniu kwestionariusza zdrowotnego, o którym jest mowa w ust. 4 poniżej, z Pacjentem uzgodniony zostanie termin Konsultacji stacjonarnych.
4. Przed Konsultacją stacjonarną Pacjent zobowiązany jest do:
4.1. wypełnienia i odesłania kwestionariusza zdrowotnego, o ile otrzyma go drogą mailową. Kwestionariusz zdrowotny musi być wypełniony przez Pacjenta bardzo precyzyjnie i zgodnie z jego najlepszą wiedzą w szczególności w zakresie stosowanych leków, środków, suplementów nazwy, dawkowania. Pacjent jest odpowiedzialny za poprawność przedstawionych danych o swoim stanie zdrowia. Za szkody wynikające z podania przez Pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego nieprawdziwych lub nierzetelnych danych w kwestionariuszu, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności,
4.2. wykonania badań medycznych, o ilę ich listę Pacjent otrzyma drogą mailową. Wyniki badań należy przedłożyć podczas konsultacji stacjonarnej. UWAGA: Przeprowadzenie badań przed Konsultacją jest niezbędne do oceny stanu zdrowia Pacjenta, postawienia prawidłowej diagnozy i podjęcia stosownego leczenia;
4.3. wniesienia w ciągu 24 godzin od zapisu opłaty rezerwacyjnej w wysokości 100% ceny usługi medycznej przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy lub poprzez płatności online
4.4. w przypadku korzystania z płatności online za pośrednictwem systemu PayU po uzupełnieniu formularza rejestracyjnego, na adres e-mail podany przez Pacjenta w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłany link prowadzący do strony umożliwiającej uiszczenie przedpłaty.
4.5. przedpłatę uważa się za dokonaną dopiero po jej zaksięgowaniu na rachunku bankowym Usługodawcy lub potwierdzeniu wpłaty przez serwis PayU.
4.6. w razie braku uiszczenia przedpłaty w ciągu 24 h od momentu rezerwacji lub niezwłocznie w przypadku rezerwacji terminu w czasie krótszym niż 24 h do wybranego terminu wizyty, termin uznaje się za niezarezerwowany i dostępny dla pozostałych potencjalnych pacjentów
5. Za Konsultacje stacjonarne Pacjent może zapłacić gotówką w miejscu udzielania konsultacji o ile dokonał rezerwacji w czasie < 24 h przed czasem konsultacji.
6. Konsultacja stacjonarna trwa około 20 minut.

§ 5 ZASADY ODWOŁYWANIA KONSULTACJI BĄDŹ NIESTAWIENIA SIĘ NA WIZYTĘ

1. Pacjent jest uprawniony do bezkosztowego odwołania Konsultacji, jednakże nie później niż 4 dni robocze przed zaplanowaną Konsultacją.
2. W przypadku nie odwołania Konsultacji w terminie, o którym mowa w ustępie powyżej lub niestawienia się na planowanej wizycie, Usługodawca zatrzymuję opłatę rezerwacyjną. Nie dotyczy to przypadków, kiedy nieobecność Pacjenta była spowodowana okolicznościami niezależnymi od Pacjenta w szczególności takimi, których nie mógł przewidzieć ani im zapobiec.
3. W przypadku odwołania Konsultacji z zachowaniem terminów, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Usługodawca dokona zwrotu dokonanej uprzednio wpłaty na wskazany przez Pacjenta rachunek bankowy.
4. Pacjent może odwołać zarezerwowaną wizytę poprzez otrzymany w trakcie rejestracji na wizytę specjalny link do odwołania wizyty lub poprzez przesłanie wiadomości mailowej

§ 6 DOKUMENTACJA MEDYCZNA

1. W związku z udzielaniem Świadczeń zdrowotnych prowadzona jest dokumentacja medyczna Pacjenta.
2. Tryb, warunki prowadzenia dokumentacji medycznej oraz sposób jej udostępniania Pacjentom, przedstawicielom ustawowym Pacjentów i osobom trzecim określają właściwe przepisy prawa.
3. Sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii dokumentacji medycznej i ich wydanie następuje za pokwitowaniem wnioskodawcy (lub jego pełnomocnikowi), a w przypadkach określonych w przepisach prawa również na koszt wnioskodawcy.
4. Dokumentacja medyczna związana z wykonaniem Świadczeń zdrowotnych sporządzana jest w języku polskim.

§ 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podanie danych osobowych wskazanych w kwestionariuszu zdrowotnym i formularzu kontaktowym jest dobrowolne. W przypadku niewypełnienia pól wymaganych do wykonywania Świadczeń zdrowotnych, Usługodawca może odmówić przeprowadzenia Konsultacji.
2. Usługodawca udostępnia na stronie drchomicz.com Politykę prywatności, która określa zasady przetwarzania danych osobowych Pacjentów w związku ze świadczonymi usługami.

§ 8 REKLAMACJE

1. Pacjent ma prawo zgłaszać reklamacje związane z Usługą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@drchomicz.com
2. Usługodawcy wskazany w niniejszym Regulaminie. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi maksymalnie 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamacji.

§ 9 PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTÓW

1. Pacjent zobowiązuje się do udzielenia zgodnej z prawdą, pełnej i wszechstronnej informacji na temat stanu swojego zdrowia
2. Pacjent jest zobowiązany do:
2.1. przekazywania prawdziwych i rzetelnych informacji o stanie swojego zdrowia;
2.2. ścisłego przestrzegania zaleceń lekarskich wydawanych przez Usługodawcę;
2.3. przestrzegania terminów wykonania Świadczeń zdrowotnych;
2.4. poinformowania o rezygnacji z Konsultacji on-line lub Konsultacji stacjonarnej niezwłocznie, zgodnie z postanowieniami § 5 niniejszego Regulaminu;
2.5. powstrzymania się od wszelkich działań utrudniających lub uniemożliwiających udzielenie Konsultacji.
3. W czasie korzystania ze Świadczeń zdrowotnych Pacjent ma prawo do:
3.1. poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania,
3.2. uzyskania wyczerpującej informacji o proponowanych usługach medycznych,
3.3. świadczenia usług zdrowotnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej,
3.4. rzetelnej informacji o stanie zdrowia
3.5. odmówienia zgody na udzielenie określonych Świadczeń zdrowotnych, przed ich wykonaniem.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
2. Wszelkie spory między Usługodawcą a Pacjentem będą rozstrzygane w sposób polubowny. W przypadku nierozwiązania sporów na drodze polubownej, między Usługodawcą, a Pacjentem, sądem właściwym jest Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla miejsca siedziby Usługodawcy.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16.01.2023 roku.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, związane ze świadczonymi usługami, powstałe z winy pacjenta, siły wyższej, bądź też w wyniku zatajenia prawdziwych informacji o stanie zdrowia Pacjenta, istnienia przeciwwskazań i innych okoliczności, które stanowią przeciwwskazanie, a nie były jej znane, lub okoliczności, na które Usługodawca nie ma wpływu, chyba że szkoda powstała z winy umyślnej lub rażącego zaniedbania Usługodawcy.
6. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, wynikłego z zatajenia przez Pacjenta ważnych informacji lub wskazania nieprawdziwych informacji o jego stanie zdrowia, bądź spowodowanego nieprzestrzeganiem przez Pacjenta planu terapii, zaleconej diety i innych zaleceń, a także w sytuacji, gdy po wizytach i zabiegach u Usługodawcy, Pacjent podda się zabiegom lub procedurom medycznym w innym ośrodku, bez konsultacji z Usługodawcą.
7. Wszelkie świadczenia zdrowotne udzielane przez Usługodawcę podlegają obowiązującym przepisom prawa polskiego.
8. Informujemy, że:
8.1. przyjmowanie jakiegokolwiek leku, wiąże się z ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych wyszczególnionych w charakterystyce produktu leczniczego jak i w nim niewymienionym. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych Pacjent powinien niezwłocznie zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu lub Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej lub Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lub zadzwonić się pod numer alarmowy 112 lub 999.
8.2. przy przyjmowaniu jakichkolwiek leków, niezbędne są regularne, osobiste wizyty lekarskie, które nie mogą być zastąpione korzystaniem z Konsultacji on-line.

Agnieszka Chomicz Androlog Urolog

Lekarz dla Ciebie!

Nawigacja

Kontakt i rejestracja

Agnieszka Chomicz – ZnanyLekarz.pl

© 2023 drchomicz.com | Wszelkie prawa zastrzeżone